Innovació Per a un millor envelliment

Vol saber si els seus serveis estan adaptats al Silver Market?

Vol desenvolupar una oferta atractiva i rendible, específica pel Silver Market?

Vol diferenciar-se de la competència?

Vol captar públic Silver, comprendre les seves necessitats, connectar amb ell, augmentar la satisfacció i els seus ingressos?